agapornis

Všetko o Agapornisoch - články , rady a tipy , dizkusia...

Nezaradené

CITES

CITES
C I T E S
CITES - dohovor o medzinárodnom obchode

• Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES - Convention on International Trade in Endared Species of Wild Fauna and Flora bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone (preto niekde uvádzané - Washingtonský dohovor). Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

• Pre uplatnenie CITES v Slovenskej republike je dôležité vedieť, že bývalé Československo pristúpilo k Dohovoru 28.2.1992 ako 114. členský štát a Dohovor nadobudol platnosť 28. mája 1992. Slovenská republika potvrdila k 1.1.1993 svoje členstvo v CITES a 1.1.1995 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý v niektorých svojich ustanoveniach upravuje medzinárodný obchod s exemplármi CITES a držanie chránených druhov živočíchov a rastlín. Predmetom záujmu CITES je v súčasnej dobe asi 2500 druhov živočíchov a 35000 druhov rastlín, ktoré sú podľa stupňa ohrozenia v prírode rozdelené do troch skupín - prílohy I, II, a III CITES.

• Z praktického hľadiska je dôležité vedieť, že takýto "Dohovor" existuje, a skôr než sa rozhodneme nejaké zviera si kúpiť, mali by sme si zistiť, či nie je na zozname CITES. Na otázku, ktoré zviera je "citesové" vedia odpovedať na odbore životného prostredia príslušného Okresného úradu, kde je na CITES vyčlenený špeciálny pracovník. Na tomto úrade vedú presnú evidenciu držiteľov ohrozených a chránených druhov a len tu vám môžu vystaviť Preukaz o pôvode chráneného živočícha. Pri kúpe živočícha zo zoznamu CITES musíte od pôvodného majiteľa, resp. predávajúceho, žiadať Preukaz o pôvode CITES, ktorý je akýmsi "občianskym preukazom" živočícha a prihlásiť jeho držanie na odbore životného prostredia OÚ, kde ho zapíšu do druhovej karty.• Viacej informácií:

Zákon NR SR č. 287/1994 Z.z. O ochrane prírody a krajiny
Zákon ukladá povinnosť registrácie podľa § 30 o evidencii a preukázaní pôvodu chráneného druhu. Každý, kto má v držbe, chová alebo obchoduje s jedincami chráneného druhu, musí mať na túto činnosť súhlas príslušného okresného úradu a podľa neho viesť evidenciu. Zároveň každý jedinec chráneného druhu musí mať vystavené a potvrdené úradom potvrdenie o pôvode, kde by, samozrejme, mala byť vyplnená kolónka "pôvod", inak je potvrdenie neplatné.

Kto vlastní, má v držbe, spracováva, predáva, vyváža, dováža alebo inak nakladá s jedincom chráneného druhu mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný na výzvu orgánu ochrany prírody alebo stráže prírody preukázať svoju totožnosť a spôsob nadobudnutia jedinca chráneného druhu (najmä povolenie na dovoz, povolenie na zber alebo povolenie na chov živočíchov) a umožniť orgánu ochrany prírody vykonať identifikáciu a označenie jedinca chráneného druhu.

Ak si chcete stiahnuť kompletný zákon ako aj všetky jeho prílohy,
kliknite sem: Zákon CITES
Veľkosť súboru: 2347 kb

Zákon ako i prílohy sú vo formáte .pdf, preto ak potrebujete k nemu aj prehliadač
kliknite sem: Adobe Acrobat Reader
Veľkosť programu 13,02 MB

Ak si chcete stiahnuť zoznam druhov podliehajúcich CITES vo formáte Excel súboru
kliknite sem: Zoznam druhov podliehajúcich CITES
Veľkosť súboru: 60,5 kb

Ak si chcete stiahnuť zoznam druhov nepodliehajúcich evidencii vo formáte Excel súboru
kliknite sem: Zoznam druhov nepodliehajúcich evidencii
Veľkosť súboru: 17,0 kb

Ak si chcete stiahnuť druhovú kartu vo formáte Excel súboru
kliknite sem: Druhová karta exemplára a živočícha a jeho vývinových štádií
Veľkosť súboru: 17,5 kb

• Zopár užitočných odkazov:

- Informácia pre kupujúcich podľa § 22 ods. 6 písm. b) zákona č. 237/2002 Z.z.

- Nová právna úprava v oblasti obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

- Zoznam exemplárov, na ktoré sa vzťahuje vedenie evidencie v druhovej karte, a na ktoré sa vystavuje preukaz o ich pôvode

- Zoznam exemplárov, na ktoré sa nevzťahuje vedenie evidencie v druhovej karte, a na ktoré sa nevystavuje preukaz o pôvode, ak sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí, nadobudnutými na území Slovenskej republiky

- Evidencia exemplárov

- Nezameniteľné označovanie exemplárov podľa § 15 vyhlášky

- Zoznam colných priechodov

- Tabuľka príloh k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov

- Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov

- Náležitosti žiadosti o vydanie výnimky na komerčnú činnosť

- Správne poplatky za podania podľa zákona č. 237/2002 Z.z.

- Výňatok z TRESTNÉHO ZÁKONA

Že Vám stále nestačí?
- Tak potom sa obracajte už len sem :O)
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor ochrany prírody a krajiny
Výkonný orgán CITES
Nám. Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 1
Tel: 02/595 621 70, 02/595 625 37
Fax: 02/595 620 31
Kontakt:
kmecova.dana@enviro.gov.sk
pospisilova.darina@enviro.gov.sk
dzubinova.lubica@enviro.gov.sk
Žádné komentáře
 
Všetko o Agapornisoch - články , rady a tipy , dizkusia...